Изборник Затворити

Sudska veštačenja

Boban Vesin

Sudska veštačenja, oblast Informacione tehnologije

Kratka biografija

Boban Vesin je rođen 31. maja 1978. godine, u Kikindi. Na Univerzitetu u Novom Sadu 1997. godine upisao je Prirodno-matematički fakultet, smer Diplomirani informatičar, gde je i diplomirao 2002. godine sa prosečnom ocenom 8,97 odbranivši diplomski rad pod nazivom Analiza funkcijskih tačaka sa ocenom 10. Magistarske studije informatike upisao je iste godine takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Sve ispite predviđene planom i programom fakulteta položio je sa prosečnom ocenom 10. Magistrirao je 2007. godine, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom Dizajn i implementacija tutorskog sistema za učenje programskog jezika Java. Doktorirao je na istom fakultetu, u septembru 2014. godine i stekao naziv Doktora informatičkih nauka. Tema doktorske disertacije je Personalizacija procesa elektronskog učenja u tutorskom sistemu primenom tehnologija semantičkog veba.

Trenutno je zaposlen na Univerzitetu u Vestfoldu, Norveška. Prethodno je radio na Univerzitetu u Trondhajmu, Univerzitetu u Geteborgu, Švedska (2015-2017), u kompaniji Schneider Electric DMS Novi Sad (2015) i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu (2002-2015). U zvanje predavača za predmete Primenjeno programiranjeProjektovanje sistema elektronskog poslovanja i Programski jezici izabran je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 2008. godine.

Koautor je dva priručnika za vežbe iz predmeta Primena informacionih tehnologija i  Softverski inženjering. Autor je više od 50 radova iz oblasti programiranja, obrazovnih sistema i elektronskog poslovanja od kojih je pet objavljeno u časopisima sa SCI liste.

Kompletan CV možete preuzeti ovde.

Sudska veštačenja

Sudskim veštačenjima se bavi od 2007 godine i do sada je bio angažovan na preko 50 slučajeva. Registrovan je na zvaničnom spisku stalnih sudskih veštaka Srbije rešenjem Ministarstva pravde republike srbije broj 740-05-03767/2010-03 od 06.07.2011 godine link